Άρθρο 20 Καταργούμενες διατάξεις

 

Τα εδάφια (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 239 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καταργούνται.