Άρθρο 36 Ευθύνη νομικού προσώπου (άρθρο 17 και 18 Οδηγίας)

 

1. Ανεξαρτήτως της ποινικής ευθύνης οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, που διαπράττει τρομοκρατικό έγκλημα δυνάμει του παρόντος μέρους, νομικό πρόσωπο υπέχει ιδία ευθύνη για οποιοδήποτε αδίκημα που προβλέπεται στο παρόν μέρος και στις διατάξεις των άρθρων 187Α και 187Β του ΠΚ, το οποίο διαπράττεται για λογαριασμό του νομικού προσώπου από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού αυτού προσώπου και που ασκεί εντός του νομικού προσώπου διευθυντική εξουσία, η οποία στηρίζεται, είτε σε εξουσία αντιπροσώπευσης είτε σε εξουσία λήψεως αποφάσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου, είτε σε εξουσία ασκήσεως ελέγχου εντός του νομικού προσώπου.
2. Νομικό Πρόσωπο υπέχει ιδία ευθύνη, σε περίπτωση που η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου εκ μέρους του αναφερόμενου στην παράγραφο 1 προσώπου καθιστά δυνατή τη διάπραξη οποιουδήποτε τρομοκρατικού εγκλήματος που προβλέπεται στο παρόν μέρος, για λογαριασμό του νομικού προσώπου, από πρόσωπο ιεραρχικά υπαγόμενο σε αυτό.
3. Στις περιπτώσεις των διατάξεων των παραγράφων (1) και (2), επιβάλλονται στο νομικό πρόσωπο με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις:
ί) διοικητικό πρόστιμο από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ,
ιι) οριστική ή προσωρινή για χρονικό διάστημα από ένα μήνα έως δύο έτη, ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
iii) απαγόρευση άσκησης ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για το ίδιο χρονικό διάστημα,
iv) οριστικός ή προσωρινός για το ίδιο χρονικό διάστημα αποκλεισμός από δημόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προμήθειες, διαφημίσεις και διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.
4. Για τη σωρευτική ή διαζευκτική επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους και για την επιμέτρηση των κυρώσεων αυτών λαμβάνονται υπόψη ιδίως η βαρύτητα της παράβασης, ο βαθμός της υπαιτιότητας, η οικονομική επιφάνεια του νομικού προσώπου και η τυχόν υποτροπή του.
5. Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων είναι ανεξάρτητη από την αστική, πειθαρχική ή ποινική ευθύνη των αναφερόμενων σε αυτές φυσικών προσώπων.