Άρθρο 53 Τελική διάταξη

 

Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του ν. 3663/2008 εξακολουθούν να ισχύουν, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018.