Άρθρο 33 Κλοπή που σχετίζεται με τρομοκρατική δραστηριότητα (άρθρο 12α της Οδηγίας)

Όποιος διαπράττει το αδίκημα του άρθρου 374 ΠΚ με σκοπό την τέλεση ενός από τα αδικήματα των άρθρων 187A και 187B ΠΚ, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.