Άρθρο 55 Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 3226/2004 (Α΄ 24)

 

Το άρθρο 13 του ν. 3226/2004 (Α΄ 24) αντικαθίσταται ως εξής:
«Πόροι για την παροχή νομικής βοήθειας
1. Εγγράφεται κατ’ έτος ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την κάλυψη της αποζημίωσης των δικηγόρων και άλλων προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος νομικής βοήθειας.
2. Τα δικαστικά έξοδα και η αποζημίωση του δικηγόρου και κάθε άλλου προσώπου της παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος, τα οποία επιδικάζονται υπέρ του Δημοσίου και εισπράττονται από αυτό, αποδίδονται στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και αποτελούν πόρο αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες για την ανωτέρω απόδοση στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.».

 • 5 Μαρτίου 2020, 19:40 | Κώστας Δημητρίου

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ :

  » 3. Καταργούνται η περίπτωση δ και ε του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α΄ 208/27.09.2013) » Κώδικας Δικηγόρων » .
  4. Οι αμοιβές των δικηγόρων με πάγια έμμισθη εντολή υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ.»

  => την παράγραφο 3 την προτείνω προκειμένου να υπάρξει πραγματική απελευθέρωση του δικηγορικού επαγγέλματος και να είναι σύμφωνη η ελληνική νομοθεσία με όσα ορίζονται σχετικά με την επαγγελματική ελευθερία και την κοινοτική νομοθεσία
  => την παράγραφο 4 την προτείνω προκειμένου να εφαρμοστούν όσα ήδη έχει νομολογήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας για τις αμοιβές της συγκεκριμένης κατηγορίας δικηγόρων.

 • 5 Μαρτίου 2020, 19:48 | Κώστας Δημητρίου

  επειδή παρουσιάζεται το φαινόμενο να καθυστερεί η πληρωμή των δικηγόρων, που αναλαμβάνουν να παρέχουν υπηρεσίες με νομική βοήθεια, ως εναλλακτική πρόταση θα μπορούσε να είναι η πλήρης απαλλαγή-αφορολόγητο της συγκεκριμένης αμοιβής (σε περίπτωση που κάποιος δικηγόρος δεν έλαβε εντός του έτους, που παρείχε τις υπηρεσίες αυτές, την προβλεπόμενη αμοιβή)-> αντί να καταβάλλει το δημόσιο αμοιβή σε χρήμα, θα μπορούσε να προβλέπεται ειδικά για την αμοιβή αυτή, το ποσό αυτής να εκπίπτει ως αφορολόγητο ή έκπτωση φόρου , αν κάποιος το επιθυμεί!
  επίσης πρέπει να προβλεφθεί ότι η αμοιβή για τις υπηρεσίες δικηγόρου με νομική βοήθεια θα πρέπει να είναι απαλλασσόμενες από φπα (χωρίς φπα)