ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ Άρθρο 32 Οργάνωση ή με άλλο τρόπο διευκόλυνση ταξιδιών με σκοπό την τρομοκρατία (άρθρο 10 της Οδηγίας)

 

Με κάθειρξη έως δέκα έτη τιμωρείται, όποιος εν γνώσει του και με οποιονδήποτε τρόπο, οργανώνει ταξίδι ή διευκολύνει άλλον να ταξιδέψει με σκοπό την διάπραξη των αδικημάτων που περιγράφονται στο άρθρο 187Α ΠΚ και με επίγνωση του γεγονότος ότι η συνδρομή που παρέχεται είναι για τον σκοπό αυτό.

  • 6 Μαρτίου 2020, 12:59 | Κωνσταντίνος Τζαβέλλας

    Με τη διάταξη του άρθρου 3§14 του Ν. 4637/2019 (ΦΕΚ Α’-180/18-11-2019), έχει ήδη προστεθεί στο άρθρο 187Α του (νέου) ΠΚ, παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής:
    «7. Με την ποινή της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται και όποιος με σκοπό να τελέσει ή να συμβάλει στην τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, να συμμετάσχει στις δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας, με επίγνωση του γεγονότος ότι η εν λόγω συμμετοχή θα συμβάλει στις εγκληματικές δραστηριότητες αυτής της ομάδας ή με σκοπό να προσφέρει ή να παρακολουθήσει εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποιεί ταξίδι το οποίο διευκολύνει την πραγμάτωση του σκοπού του.»
    Κατά συνέπεια, η ανωτέρω πράξη προβλέπεται και τιμωρείται, ήδη, σε βαθμό πλημμελήματος (βλ. ποινή της §6 του άρθρου 187Α ΠΚ). Εάν πρόθεση των συντακτών του ΣχΝ είναι η αναβάθμιση του εγκλήματος σε κακούργημα, η νομοθετική επέμβαση πρέπει να προβλεφθεί, ως τροποποίηση της §7 του άρθρου 187Α ΠΚ.