Άρθρο 60 Εξαίρεση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων από την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 (Α΄5)

 

Η δυνατότητα που προβλέπεται στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), για τη μετάταξη, μετά από αίτηση, σε κενή ή προσωποπαγή θέση κλάδου δικαστικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν καταλαμβάνει και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Υπάλληλοι που έχουν υποβάλει αίτηση για μία από τις κενές θέσεις της Υπηρεσίας αυτής, μπορούν να επανυποβάλουν την αίτησή τους για μετάταξη, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

  • 18 Μαρτίου 2020, 20:34 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

    Η ΤΥΧΟΝ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ!