Άρθρο 10 Εναλλακτικά μέτρα (άρθρο 11 Οδηγίας)

 

Στους ανήλικους επιβάλλονται αναμορφωτικά και θεραπευτικά μέτρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 122, 123 και 126 του ΠΚ, καθώς και της διάταξης της παραγράφου 1 εδάφια (γ) και (δ) του άρθρου 283 του ΚΠΔ.