Άρθρο 51 Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 3663/2008 (Α΄ 99)

 

Το άρθρο 2 του ν. 3663/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Εθνικός Ανταποκριτής
1. Εθνικοί ανταποκριτές ορίζονται:
α. Ως Εθνικός Ανταποκριτής της Eurojust, αρμόδιος για θέματα τρομοκρατίας, ο Εισαγγελέας ο οποίος έχει ορισθεί Πρόεδρος του Συμβουλίου Συντονισμού Ανάλυσης και Ερευνών, ειδικά για τρομοκρατικές πράξεις (άρθρο 187Α Π.Κ.), που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 2265/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 2622/1998 (ΦΕΚ 138 Α’) και με το άρθρο 12 του ν. 3424/2005 (ΦΕΚ 305 Α’),
β. Ως Εθνικοί Ανταποκριτές της Eurojust, αρμόδιοι για θέματα διεθνούς δικαστικής συνδρομής, εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, Κοινών Ομάδων Έρευνας, ορίζονται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και τριετή θητεία, ένας Αντεισαγγελέας Εφετών που υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, με αρμοδιότητα στις εφετειακές περιφέρειες Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών, Ναυπλίου, Αιγαίου, Καλαμάτας, Εύβοιας, Ανατολικής Κρήτης, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Δωδεκανήσου, Κρήτης, Λαμίας και ένας Αντεισαγγελέας Εφετών που υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, με αρμοδιότητα στις εφετειακές περιφέρειες Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Θράκης, Ιωαννίνων, Δυτικής Μακεδονίας, Κέρκυρας, Βορείου Αιγαίου.
2. Οι Εθνικοί Ανταποκριτές συνεπικουρούν το Εθνικό Μέλος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και συνεργάζονται με τους Εισαγγελείς Εφετών των περιφερειών της αρμοδιότητάς τους για θέματα διεθνούς δικαστικής συνδρομής, εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, Κοινών Ομάδων Έρευνας και θέματα τρομοκρατίας.
3. Θεσπίζεται Εθνικό Σύστημα Συντονισμού της Eurojust, βάσει του άρθρου 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727, αρμόδιος για τη λειτουργία του οποίου είναι ο αρχαιότερος Εθνικός Ανταποκριτής.
4. Οι Εθνικοί Ανταποκριτές της Eurojust που αναφέρονται στο στοιχ. β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ορίζονται με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Με Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ρυθμίζεται η έδρα, η στελέχωση, το υπηρεσιακό καθεστώς, η συστέγαση και η από κοινού δράση των Εθνικών Ανταποκριτών και του Εθνικού Συστήματος Συντονισμού της Eurojust.».