Άρθρο 34 Εκβίαση που σχετίζεται με τρομοκρατική δραστηριότητα (άρθρο 12 περ. β’ Οδηγίας)

 

Όποιος διαπράττει το αδίκημα του άρθρου 385 ΠΚ, με σκοπό την τέλεση ενός από τα αδικήματα των άρθρων 187A και 187B ΠΚ, τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή.