Άρθρο 52 Μεταβατική διάταξη

 

Η θητεία του Εθνικού Μέλους της Eurojust και του αναπληρωτή, οι οποίοι υπηρετούν στην Eurojust κατά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018, καθίσταται αυτοδικαίως πενταετής από της ενάρξεώς της θητείας τους.