Ι. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών Άρθρο 1 Αντικείμενο (άρθρο 1 Οδηγίας)

Το παρόν μέρος θεσπίζει κανόνες σχετικά με ορισμένα δικαιώματα των ανηλίκων που:
α) είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας ή
β) υπόκεινται σε διαδικασία ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, κατ’ εφαρμογή του ν. 3251/2004 (Α΄127).