Άρθρο 42 Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3226/2004 (άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας)

 

Στο άρθρο 2 του ν. 3226/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

α) Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δίκη ή την πράξη για την οποία ζητείται η παροχή νομικής βοήθειας.».

β) Προστίθεται παράγραφος 6, που έχει ως εξής:

«6. Στις περιπτώσεις των άρθρων 99 παρ. 3, 200 παρ. 1 εδ. β΄, 340 παρ. 1 και 2, 376 και 423 Κ.Π.Δ. ή άλλων ειδικών διατάξεων που προβλέπουν αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρου, η νομική βοήθεια χορηγείται αποκλειστικά με βάση όσα ορίζουν οι οικείες διατάξεις, χωρίς τήρηση της διαδικασίας του παρόντος άρθρου.».