Άρθρο 44 Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3226/2004 (άρθρο 4 παρ. 2,3 και άρθρο 5 παρ. 3 της Οδηγίας)

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 3226/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο αιτών που πέτυχε την παροχή νομικής βοήθειας με αναληθή αίτηση ή στοιχεία υποχρεούται σε απόδοση των δαπανών, από τις οποίες απαλλάχθηκε. Ο καταλογισμός των παραπάνω δαπανών γίνεται με απόφαση που εκδίδεται από τον ειδικώς ορισθέντα Πρωτοδίκη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. Η είσπραξη των σχετικών ποσών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».