Άρθρο 39 Φορείς και αίτια συγκέντρωσης και διαβίβασης πληροφοριών σχετικών με εγκλήματα τρομοκρατίας

 

1. Οι κατά το άρθρο 37 παρ. 1 και 2 του παρόντος μέρους πληροφορίες, που συλλέγονται, είτε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε από τον εισαγγελέα που εκτελεί καθήκοντα εθνικού ανταποκριτή Eurojust, για θέματα τρομοκρατίας, στα πλαίσια ποινικών διαδικασιών, επί τρομοκρατικών εγκλημάτων, στην περίπτωση που αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη των τρομοκρατικών εγκλημάτων, σε άλλο κράτος μέλος, τίθενται, το συντομότερο δυνατό, στη διάθεση των αρμόδιων αρχών του εν λόγω κράτους μέλους, είτε, κατόπιν σχετικής αιτήσεως των τελευταίων, είτε αυθόρμητα.
2. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται, όταν κρίνεται, ότι η ανταλλαγή πληροφοριών θα θέσει σε κίνδυνο τρέχουσες έρευνες ή την ασφάλεια ενός φυσικού προσώπου ή ότι είναι αντίθετη με ουσιώδη συμφέροντα της ασφάλειας του ελληνικού κράτους.
3. Οι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πληροφορίες, που λαμβάνονται, από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, καταχωρούνται και αξιολογούνται άμεσα, από αυτές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.