Άρθρο 34 – Προσωρινή λήψη μέτρων (Άρθρο 32 Οδηγίας)

1. Η αρχή έκδοσης εκδίδει ΕΕΕ για τη λήψη μέτρου με σκοπό την προσωρινή πρόληψη της καταστροφής, μετατροπής, απομάκρυνσης, μεταφοράς ή διάθεσης ενός αποδεικτικού στοιχείου.
2. Η αρχή εκτέλεσης αποφασίζει ως προς τα προσωρινά μέτρα και κοινοποιεί τη σχετική απόφασή της το συντομότερο δυνατόν και, εφόσον είναι εφικτό, εντός 24 ωρών από την παραλαβή της ΕΕΕ.
3. Όταν ζητείται λήψη προσωρινού μέτρου της παρ. 1, η αρχή έκδοσης αναφέρει στην ΕΕΕ αν τα αποδεικτικά στοιχεία θα διαβιβασθούν στο κράτος έκδοσης ή θα παραμείνουν στο κράτος εκτέλεσης. Η αρχή εκτέλεσης αναγνωρίζει, εκτελεί την ΕΕΕ και διαβιβάζει τα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον παρόντα νόμο.
4. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την παρ. 3, η ΕΕΕ συνοδεύεται από αίτημα να παραμείνουν στο κράτος εκτέλεσης τα αποδεικτικά στοιχεία, η αρχή έκδοσης καθορίζει την ημερομηνία άρσης του προσωρινού μέτρου της παρ. 1 ή την προβλεπόμενη ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη διαβίβαση των αποδεικτικών στοιχείων στο κράτος έκδοσης.
5. Η αρχή εκτέλεσης, έπειτα από διαβούλευση με την αρχή έκδοσης, ορίζει, σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία και τις πρακτικές που ακολουθεί, τις κατάλληλες προϋποθέσεις ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης, προκειμένου να μειωθεί το διάστημα για το οποίο θα διατηρηθεί το προσωρινό μέτρο της παρ. 1. Αν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αυτές, η αρχή εκτέλεσης εξετάζει την άρση του προσωρινού μέτρου, ενημερώνει σχετικά την αρχή έκδοσης, η οποία υποβάλλει τυχόν παρατηρήσεις της. Η αρχή έκδοσης κοινοποιεί αμέσως στην αρχή εκτέλεσης την άρση των προσωρινών μέτρων της παρ. 1.