Άρθρο 20 – Αστική Ευθύνη Υπαλλήλων (Άρθρο 18 Οδηγίας)

1. Όταν υπάλληλοι κράτους μέλους ενεργούν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, το κράτος μέλος από το οποίο προέρχονται υπέχει ευθύνη για παράνομη πράξη ή παράλειψη που τέλεσαν και είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημίας, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του ελληνικού δικαίου.
Το Ελληνικό Δημόσιο ευθύνεται για ζημιές τις όποιες πρoξύνουν υπάλληλοί του όταν ενεργούν στο πλαίσιο του παρόντος νόμου στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου ενεργούν.
2. Αν υπάλληλοι κράτους μέλους προξενήσουν ζημία στο ελληνικό έδαφος εις βάρος τρίτου στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να την αποκαταστήσει, υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τις ζημίες που προξενούν οι υπάλληλοί του.
3. Αν υπάλληλοι του Ελληνικού Δημοσίου, προξενήσουν ζημία στο έδαφος αλλού κράτους μέλους εις βάρος τρίτου στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει εξ ολοκλήρου στο άλλο κράτος το ποσό το οποίο το τελευταίο κατέβαλε στους παθόντες ή άλλους δικαιούχους από την ίδια αιτία.
4. Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων του έναντι τρίτων το Ελληνικό Δημόσιο δεν αναζητεί από άλλο κράτος μέλος τα ποσά που κατέβαλε για αποκατάσταση ζημιών που το ίδιο υπέστη σύμφωνα με την ευθύνη που θεμελιώνεται στην παρ. 1.