Άρθρο 24 – Προσωρινή Μεταγωγή Κρατουμένων στο κράτος έκδοσης για την εκτέλεση ερευνητικού μέτρου (Άρθρο 22 Οδηγίας)

1. Η αρχή έκδοσης εκδίδει ΕΕΕ για την προσωρινή μεταγωγή προσώπου που κρατείται στο κράτος εκτέλεσης, με σκοπό την εκτέλεση ερευνητικού μέτρου για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, όταν η παρουσία του στο έδαφος του κράτους έκδοσης κρίνεται αναγκαία. Η προσωρινή μεταγωγή εκτελείται υπό την προϋπόθεση της επανόδου του μεταχθέντος εντός της οριζόμενης από το κράτος εκτέλεσης προθεσμίας.
2. Η ΕΕΕ της προηγούμενης παραγράφου δεν εκτελείται όταν συντρέχει ένας από τους λόγους του άρθρου 13 ή μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) ο κρατούμενος δεν συναινεί ή β) η μεταγωγή παρατείνει τον χρόνο κράτησής του. Στην περίπτ. α΄ του προηγούμενου εδαφίου, αν λόγω της ηλικίας ή της πνευματικής ή σωματικής κατάστασης του κρατουμένου κριθεί αναγκαίο από την αρχή εκτέλεσης, παρέχεται στον νόμιμο αντιπρόσωπο του η δυνατότητα διατύπωσης γνώμης σχετικά με την προσωρινή μεταγωγή.
3. Η αρχή έκδοσης ζητεί άδεια διαμεταγωγής του κρατούμενου μέσω τρίτου κράτους μέλους (κράτος μέλος διαμεταγωγής), με σχετική αίτηση η οποία συνοδεύεται από το αίτημα της αρχής έκδοσης προς την αρχή εκτέλεσης καθώς και την έγκριση της αρχής εκτέλεσης. Για την παραλαβή των αιτήσεων διαμεταγωγής μέσω του ελληνικού εδάφους καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών, αλλά και οποιασδήποτε άλλης επίσημης αλληλογραφίας σχετικής με αιτήσεις διαμεταγωγής, αρμόδιος είναι ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών.
4. Οι λεπτομέρειες και τα επιμέρους ζητήματα σχετικά με την προσωρινή μεταγωγή του κρατουμένου, όπως, μεταξύ άλλων, οι λεπτομέρειες των συνθηκών κράτησης στο κράτος έκδοσης και οι ημερομηνίες μεταγωγής και επανόδου του στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης, καθορίζονται με κοινή συμφωνία μεταξύ των κρατών έκδοσης και εκτέλεσης, λαμβάνοντας υπόψη τη διασφάλιση της πνευματικής και σωματικής κατάστασης του κρατούμενου, καθώς και του επιβαλλόμενου από τις περιστάσεις επιπέδου ασφαλείας στο κράτος έκδοσης.
5. Ο προσωρινά μεταγόμενος στο κράτος έκδοσης ή στο κράτος διαμεταγωγής παραμένει υπό κράτηση για καταδικαστικές αποφάσεις ή πράξεις για τις οποίες κρατούνταν στο κράτος εκτέλεσης, εκτός αν αυτό έχει ζητήσει να αφεθεί ελεύθερος. Ο χρόνος κράτησης στο κράτος έκδοσης αφαιρείται από τη συνολική διάρκεια της στερητικής της ελευθερίας ποινής που του επιβλήθηκε ή θα του επιβληθεί στο κράτος εκτέλεσης σε περίπτωση καταδίκης.
6. Ο προσωρινά μεταγόμενος δεν διώκεται ούτε κρατείται ούτε υπόκειται σε οποιοδήποτε άλλο περιοριστικό της προσωπικής του ελευθερίας μέτρο στο κράτος έκδοσης για αξιόποινες πράξεις που τέλεσε ή για καταδικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν από τη μεταγωγή του, και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ΕΕΕ. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν ο προσωρινά μεταγόμενος, μολονότι είχε τη δυνατότητα να εγκαταλείψει το κράτος έκδοσης εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία από την οποία η παρουσία του δεν κρίθηκε πλέον απαραίτητη από την αρχή έκδοσης, παρέμεινε στο έδαφος του κράτους έκδοσης ή αρχικά αποχώρησε και κατόπιν επανήλθε.
7. Οι δαπάνες που θα ανακύψουν από την εφαρμογή του παρόντος ρυθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 23, ενώ οι δαπάνες μεταγωγής του προσώπου από και προς το κράτος έκδοσης βαρύνουν το εν λόγω κράτος.