Άρθρο 09 – Διαδικασία διαβίβασης (Άρθρο 7 Οδηγίας)

1. Η ΕΕΕ αφού συμπληρωθεί σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, διαβιβάζεται από την ελληνική αρχή έκδοσης απευθείας στην αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης με οποιοδήποτε μέσο μπορεί να τεκμηριωθεί εγγράφως και κατά τρόπο που να επιτρέπει στο κράτος εκτέλεσης να διαπιστώνει τη γνησιότητά της.
2. Κάθε επίσημη επικοινωνία διενεργείται απευθείας μεταξύ της ελληνικής αρχής έκδοσης και της αρχής εκτέλεσης.
3. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, η ελληνική αρχή έκδοσης απευθύνεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία αναζητά με κάθε πρόσφορο μέσο τις σχετικές πληροφορίες και διασαφηνίσεις από το κράτος εκτέλεσης.
4. Η ελληνική αρχή έκδοσης μπορεί να διαβιβάσει την ΕΕΕ και μέσω των σημείων επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου ή του εθνικού μέλους της Eurojust.