Άρθρο 23 – Δαπάνες (Άρθρο 21 Οδηγίας)

1. Αν στον παρόντα νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι δαπάνες που προκύπτουν στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης και σχετίζονται με την εκτέλεση ΕΕΕ βαρύνουν το κράτος εκτέλεσης.
2. Όταν η αρχή εκτέλεσης θεωρεί ότι οι δαπάνες για την εκτέλεση της ΕΕΕ μπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλές, μπορεί να διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης σχετικά με τη δυνατότητα και τον τρόπο κατανομής των δαπανών ή τροποποίηση της ΕΕΕ. Η αρχή εκτέλεσης ενημερώνει την αρχή έκδοσης σχετικά με τις λεπτομέρειες του μέρους των δαπανών που θεωρείται εξαιρετικά υψηλό.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν επιτυγχάνεται συμφωνία για τις δαπάνες της παρ. 2, η αρχή έκδοσης μπορεί να αποφασίσει να αποσύρει εν όλω ή εν μέρει την ΕΕΕ ή να διατηρήσει την ΕΕΕ και να επιβαρυνθεί με το μέρος των δαπανών που θεωρείται εξαιρετικά υψηλό.