Άρθρο 16 – Ένδικα μέσα (Άρθρο 14 Οδηγίας)

1. Για ερευνητικά μέτρα για τα οποία εκδίδεται ΕΕΕ μπορούν να ασκηθούν ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται στην εσωτερική νομοθεσία και εντός των προθεσμιών που αντίστοιχα προβλέπονται.
2. Η έκδοση της ΕΕΕ μπορεί να προσβληθεί για ουσιαστικούς λόγους μόνον ενώπιον αρμοδίων αρχών του κράτους έκδοσης υπό τον όρο τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο κράτος εκτέλεσης.
3. Εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η εμπιστευτικότητα έρευνας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21, οι ελληνικές αρχές παρέχουν έγκαιρα τις πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και ένδικων μέσων βάσει της εσωτερικής νομοθεσίας, με σκοπό να διασφαλισθεί η αποτελεσματική τους άσκηση.
4. Η προθεσμία για την άσκηση ένδικου μέσου είναι ίδια με αυτή που προβλέπεται σε παρόμοια εσωτερική υπόθεση και εφαρμόζεται κατά τρόπο που εγγυάται την αποτελεσματική του άσκηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
5. Οι αρχές έκδοσης και εκτέλεσης ενημερώνονται μεταξύ τους σχετικά με τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκηθούν κατά της έκδοσης ή αναγνώρισης ή εκτέλεσης ΕΕΕ.
6. Νομικοί λόγοι δεν αναστέλλουν την εκτέλεση ερευνητικού μέτρου, εκτός αν αυτό προβλέπεται ρητά από το ελληνικό δίκαιο.
7. Αν το ένδικο μέσο ή βοήθημα γίνει αποδεκτό, λαμβάνεται υπόψη από το κράτος έκδοσης, σύμφωνα με την εσωτερική του νομοθεσία. Βάσει των εθνικών δικονομικών κανόνων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι σε ποινικές διαδικασίες στο κράτος έκδοσης, τα δικαιώματα υπεράσπισης και δίκαιης δίκης γίνονται σεβαστά κατά την εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν δυνάμει ΕΕΕ.