Άρθρο 29 – Πληροφορίες σχετικά με τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές (Άρθρο 27 Οδηγίας)

1. Η αρχή έκδοσης εκδίδει ΕΕΕ στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας για να ληφθούν στοιχεία αναφορικά με συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς και τραπεζικές συναλλαγές που διενεργήθηκαν σε συγκεκριμένη περίοδο μέσω ενός ή περισσότερων λογαριασμών. Στην ΕΕΕ περιλαμβάνονται τα στοιχεία κάθε χρεούμενου ή πιστούμενου λογαριασμού.
2. Η αρχή έκδοσης εκδίδει ΕΕΕ στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας για να ληφθούν στοιχεία αναφορικά με συγκεκριμένους λογαριασμούς και χρηματοοικονομικές συναλλαγές που διενεργήθηκαν σε συγκεκριμένη περίοδο από μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
3. Η αρχή έκδοσης εκθέτει στην ΕΕΕ τους λόγους για τους οποίους τα αιτούμενα στοιχεία είναι σημαντικά για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας.
4. Η υποχρέωση εκτέλεσης κατά το παρόν άρθρο ισχύει μόνο στον βαθμό που η τράπεζα ή το μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα όπου τηρείται ο υπό έλεγχο λογαριασμός, διαθέτει τα στοιχεία που ζητούνται με την ΕΕΕ.
5. Εκτός από τους λόγους του άρθρου 13, το κράτος εκτέλεσης απορρίπτει την εκτέλεση της ΕΕΕ, αν το αιτούμενο ερευνητικό μέτρο δεν προβλέπεται για παρόμοια εσωτερική υπόθεση.