Άρθρο 19 – Ποινική ευθύνη υπαλλήλων (Άρθρο 17 Οδηγίας)

Κατά το διάστημα που ενεργούν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, οι υπάλληλοι του κράτους έκδοσης θεωρούνται υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 13 περ α) ΠΚ.