Άρθρο 33 – Κοινοποίηση προς το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο καθ’ ου η άρση απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και από το οποίο δεν απαιτείται παροχή τεχνικής βοήθειας (Άρθρο 31 Οδηγίας)

1. Όταν για την εκτέλεση ερευνητικού μέτρου έχει χορηγηθεί άδεια από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους για την άρση απορρήτου τηλεπικοινωνιών (εφεξής «του κράτους μέλους που προβαίνει σε άρση απορρήτου») και η διεύθυνση επικοινωνίας του καθ’ ου η άρση, που προσδιορίζεται στην εντολή άρσης απορρήτου, χρησιμοποιείται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους (εφεξής «του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση») από το οποίο δεν απαιτείται τεχνική βοήθεια για τη διενέργεια της εν λόγω άρσης, το κράτος μέλος που προβαίνει σε άρση ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους στο οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση σχετικά με την άρση:
α) πριν από την άρση απορρήτου, σε περίπτωση κατά την οποία γνωρίζει όταν τη διατάσσει ότι ο καθ’ ου βρίσκεται ή θα βρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση·
β) κατά ή μετά τη διενέργεια της άρσης απορρήτου, αμέσως μόλις λάβει γνώση ότι ο καθ’ ου βρίσκεται ή βρισκόταν, κατά τη διάρκεια της άρσης, στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση.
2. Η κοινοποίηση της παρ. 1 γίνεται με τη συμπλήρωση και διαβίβαση του υποδείγματος του Παραρτήματος Γ.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία η άρση απορρήτου δεν θα επιτρεπόταν σε παρόμοια εσωτερική υπόθεση, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση ενημερώνει αμέσως, και το αργότερο εντός 96 ωρών από την παραλαβή της κοινοποίησης της παρ. 1, την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που προβαίνει σε άρση ότι:
α) η άρση απορρήτου δεν μπορεί να διεξαχθεί ή πρέπει να τερματιστεί και
β) εφόσον είναι αναγκαίο, τυχόν υλικό που προέκυψε ήδη από την άρση απορρήτου του καθ’ ου, ενώ ήταν ακόμη στο έδαφός του, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο υπό όρους που το ίδιο θα καθορίσει. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που προβαίνει σε άρση για τους λόγους που δικαιολογούν τους όρους αυτούς.
4. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 8 εφαρμόζεται αναλογικά και για την κοινοποίηση της παρ. 2.