Άρθρο 31 – ΕΕΕ για μυστικές έρευνες (Άρθρο 29 Οδηγίας)

1. Η αρχή έκδοσης εκδίδει ΕΕΕ, προκειμένου να ζητηθεί από το κράτος εκτέλεσης να συνδράμει το κράτος έκδοσης κατά τη διεξαγωγή ποινικής διαδικασίας, από κοινού με αρμόδιους ανακριτικούς υπαλλήλους του κράτους εκτέλεσης υπό συγκαλλυμένα στοιχεία ταυτότητας ή εμφανιζόμενους με συγκεκριμένη ιδιότητα (μυστική έρευνα). Η ΕΕΕ του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους κρίνεται αναγκαία μια τέτοια έρευνα και η αρχή εκτέλεσης λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις της εσωτερικής της νομοθεσίας που την προβλέπουν.
2. Η αρχή εκτέλεσης μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση αυτή, αν συντρέχει ένας από τους λόγους του άρθρου 13 ή μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) η εκτέλεση του μέτρου δεν θα επιτρεπόταν σε παρόμοια εσωτερική υπόθεση, β) η προβλεπόμενη στην παρ. 3 συμφωνία ελλείπει.
3. Οι μυστικές έρευνες διενεργούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις διαδικασίες του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου λαμβάνουν χώρα. Το δικαίωμα διενέργειας, καθοδήγησης και ελέγχου των μυστικών ερευνών έχουν αποκλειστικά οι αρμόδιες αρχές του κράτους εκτέλεσης. Ειδικά οι μυστικές έρευνες που διενεργούνται στην ελληνική επικράτεια διεξάγονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις προβλεπόμενες σε αυτή διαδικασίες. Το δικαίωμα διενέργειας, καθοδήγησης και ελέγχου των μυστικών ερευνών του προηγούμενου εδαφίου έχουν αποκλειστικά οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Η διάρκεια των μυστικών ερευνών, οι προϋποθέσεις και το νομικό καθεστώς των συμμετεχόντων σε αυτές καθορίζονται με συμφωνίες μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους έκδοσης, για την κατάρτιση των οποίων λαμβάνονται υπόψη το ισχύον ελληνικό δίκαιο και οι διαδικασίες που ακολουθούνται στην ελληνική έννομη τάξη.