Άρθρο 06 – Ελληνική αρχή έκδοσης της ΕΕΕ (Άρθρο 2 στοιχείο γ΄ Οδηγίας)

Αρμόδια αρχή για την έκδοση της ΕΕΕ στην Ελλάδα είναι: α) κάθε δικαστική αρχή αρμόδια για τη λήψη ή συγκέντρωση των αποδείξεων και β) κάθε άλλη αρμόδια αρχή, η οποία στη συγκεκριμένη υπόθεση ενεργεί ως ανακριτική αρχή σε ορισμένη ποινική διαδικασία, υπό τον όρο ότι η ΕΕΕ που εκδίδεται από αυτή επικυρώνεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, αφού ερευνήσει την τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου.