Άρθρο 07 – Έκδοση ΕΕΕ (Άρθρο 6 Οδηγίας)

1. Η αρχή του προηγούμενου άρθρου εκδίδει ΕΕΕ αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου ή του συνηγόρου τους επ’ ονόματι και για λογαριασμό τους.
2. Η ανωτέρω αρχή εκδίδει ΕΕΕ, αφού διακριβώσει ότι συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η έκδοση της σχετικής ΕΕΕ είναι αναγκαία και τελεί σε αναλογία με τους σκοπούς της διαδικασίας του άρθρου 5, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των δικαιωμάτων του υπόπτου ή κατηγορουμένου·
β) το ή τα αιτούμενα ερευνητικά μέτρα που αναφέρονται στην ΕΕΕ θα μπορούσαν, υπό τις ίδιες νομικές και πραγματικές προϋποθέσεις, να έχουν διαταχθεί σε έρευνα παρόμοιας εσωτερικής υπόθεσης.
3. Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, η ανωτέρω αρχή απορρίπτει την αίτηση του υπόπτου ή του κατηγορουμένου.
4. Η ανωτέρω αρχή μπορεί να ανακαλέσει την ΕΕΕ κατόπιν διαβούλευσης με την αρμόδια αρχή εκτέλεσης, στην περίπτωση που η τελευταία θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3.