Άρθρο 03 – Ορισμοί (Άρθρο 2 Οδηγίας)

Κατά την έννοια του παρόντος νόμου, νοούνται ως:
α) «κράτος έκδοσης»: το κράτος μέλος στο οποίο εκδίδεται η ΕΕΕ•
β) «κράτος εκτέλεσης»: το κράτος μέλος στο οποίο εκτελείται η ΕΕΕ και στο οποίο πρέπει να εκτελεστεί το ερευνητικό μέτρο•
γ) «αρχή έκδοσης»:
γα) δικαστής, δικαστήριο, ανακριτής ή εισαγγελέας με αρμοδιότητα στη συγκεκριμένη υπόθεση, ή
γβ) κάθε άλλη αρμόδια αρχή που έχει ορισθεί από το κράτος έκδοσης για να ενεργεί ως ανακριτική αρχή σε ποινικές διαδικασίες στη συγκεκριμένη περίπτωση, αρμόδια σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο να διατάσσει τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. Πριν τη διαβίβασή της, η ΕΕΕ επικυρώνεται αφού εξεταστεί από αρχή της υποπερίπτ. γα΄ η τήρηση των προϋποθέσεων έκδοσής της, ιδίως αυτών της παρ. 2 του άρθρου 7. Στην περίπτωση αυτή, η αρχή που την επικυρώνει μπορεί να θεωρηθεί αρχή έκδοσης για τους σκοπούς της διαβίβασής της•
δ) «αρχή εκτέλεσης»: αρχή αρμόδια να αναγνωρίζει ΕΕΕ και να εξασφαλίζει την εκτέλεσή τους.