Άρθρο 28 – Πληροφορίες σχετικά με τραπεζικούς και άλλους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς (Άρθρο 26 Οδηγίας)

1. Η αρχή έκδοσης εκδίδει ΕΕΕ για να διακριβωθεί αν φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα κατά των οποίων στρέφεται η ποινική διαδικασία, τηρεί ή διαχειρίζεται έναν ή περισσότερους λογαριασμούς σε τράπεζα ευρισκόμενη στο κράτος εκτέλεσης, και σε καταφατική περίπτωση να της παρασχεθούν τα συγκεκριμένα στοιχεία.
2. Η αρχή έκδοσης εκδίδει ΕΕΕ για να διακριβωθεί αν φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα κατά των οποίων στρέφεται η ποινική διαδικασία, τηρεί ή διαχειρίζεται έναν ή περισσότερους λογαριασμούς σε μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ευρισκόμενο στο κράτος εκτέλεσης. Η αρχή εκτέλεσης αρνείται την εκτέλεση της ΕΕΕ για τους αναφερόμενους στο άρθρο 13 λόγους, καθώς και όταν η εφαρμογή του αιτούμενου μέτρου δεν προβλέπεται για παρόμοια εσωτερική υπόθεση.
3. Στα στοιχεία των προηγούμενων παραγράφων περιλαμβάνονται επίσης λογαριασμοί στους οποίους το εμπλεκόμενο πρόσωπο ενεργεί ως πληρεξούσιος, αν αυτό ζητείται στην ΕΕΕ.
4. Η αρχή έκδοσης εκθέτει στην ΕΕΕ τους λόγους για τους οποίους τα αιτούμενα στοιχεία πιθανόν εξυπηρετούν τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας, τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι ο λογαριασμός τηρείται σε τράπεζα ή σε μη χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του κράτους εκτέλεσης και, στον βαθμό που είναι εφικτό, τα στοιχεία τους, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει την εκτέλεσή της.
5. Η υποχρέωση εκτέλεσης κατά το παρόν ισχύει μόνο στον βαθμό που η τράπεζα ή το μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα όπου τηρείται ο λογαριασμός, διαθέτει τα στοιχεία που ζητούνται με την ΕΕΕ.
6. Το κράτος εκτέλεσης εκτός από τους λόγους άρνησης της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης της ΕΕΕ που αναφέρονται στο άρθρο 13, απορρίπτει την εκτέλεση της ΕΕΕ, αν το αιτούμενο ερευνητικό μέτρο δεν προβλέπεται για παρόμοια εσωτερικής υπόθεση.