Άρθρο 30 – Ερευνητικά μέτρα για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, διαρκώς και για ορισμένο χρονικό διάστημα (Άρθρο 28 Οδηγίας)

1. Με σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, η αρχή έκδοσης εκδίδει ΕΕΕ για διενέργεια ερευνητικού μέτρου σε πραγματικό χρόνο, διαρκώς και για ορισμένο χρονικό διάστημα, όπως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) παρακολούθησης τραπεζικών ή άλλων χρηματοοικονομικών συναλλαγών που διενεργούνται μέσω ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων λογαριασμών,
β) ελεγχόμενης παράδοσης στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης.
2. Οι λεπτομέρειες και τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν την περίπτ. β΄ της προηγούμενης παραγράφου και κάθε άλλη περίπτωση όπου κρίνεται αναγκαίο, συμφωνούνται μεταξύ του κράτους έκδοσης και του κράτους εκτέλεσης.
3. Η αρχή έκδοσης εκθέτει στην ΕΕΕ τους λόγους για τους οποίους τα αιτούμενα στοιχεία είναι σημαντικά για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας.
4. Το κράτος εκτέλεσης μέσω των αρμόδιων αρχών του διενεργεί, διευθύνει και ελέγχει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την εκτέλεση ΕΕΕ της παρ. 1.
5. Το κράτος εκτέλεσης, εκτός από τους λόγους του άρθρου 13, απορρίπτει την εκτέλεση της ΕΕΕ, αν το αιτούμενο ερευνητικό μέτρο δεν προβλέπεται για παρόμοια εσωτερική υπόθεση.