Άρθρο 26 – Εξέταση με εικονοτηλεδιάσκεψη ή άλλου είδους οπτικοακουστική μετάδοση (Άρθρο 24 Οδηγίας)

1. Η αρχή έκδοσης εκδίδει ΕΕΕ για την εξέταση μάρτυρα ή πραγματογνώμονα με εικονοτηλεδιάσκεψη ή άλλου είδους οπτικοακουστική μετάδοση, αν το πρόσωπο αυτό βρίσκεται στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης και κριθεί ότι πρέπει να εξεταστεί ως μάρτυρας ή πραγματογνώμονας από τις αρμόδιες αρχές του κράτους έκδοσης, όπως προβλέπεται στις παρ. 5 έως 7. ΕΕΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο εκδίδεται και για την εξέταση υπόπτου ή κατηγορουμένου με εικονοτηλεδιάσκεψη ή με άλλου είδους οπτικοακουστική μετάδοση.
2. Η αρχή εκτέλεσης αρνείται την εκτέλεση ΕΕΕ της προηγούμενης παραγράφου, αν συντρέχει ένας από τους λόγους του άρθρου 13 ή μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) δεν συναινεί ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος, ή
β) η εκτέλεση ενός τέτοιου ερευνητικού μέτρου σε συγκεκριμένη υπόθεση αντίκειται στη νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης.
3. Οι λεπτομέρειες και τα επιμέρους ζητήματα της εξέτασης συμφωνούνται μεταξύ της αρχής έκδοσης και της αρχής εκτέλεσης. Μετά τη συμφωνία, η αρχή εκτέλεσης υποχρεούται:
α) να ενημερώσει τον μάρτυρα ή τον πραγματογνώμονα σχετικά με την ώρα και τον τόπο της εξέτασης·
β) να κλητεύσει τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο να εμφανιστεί προς εξέταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης και να τον ενημερώσει εγκαίρως σχετικά με τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται από τη νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης, ώστε να έχει τη δυνατότητα να ασκήσει αποτελεσματικά τα δικαιώματα υπεράσπισής του·
γ) να εξακριβώσει τα στοιχεία της ταυτότητας του εξεταζόμενου προσώπου.
4. Αν, στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης υπόθεσης, η αρχή εκτέλεσης δεν διαθέτει ή δεν έχει πρόσβαση στα απαραίτητα τεχνικά μέσα για τη διεξαγωγή εικονοτηλεδιάσκεψης, τα μέσα αυτά μπορούν να της διατεθούν από το κράτος έκδοσης με αμοιβαία συμφωνία.
5. Κατά την εξέταση με εικονοτηλεδιάσκεψη ή με άλλου είδους οπτικοακουστική μετάδοση ισχύουν τα ακόλουθα:
α) η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης παρίσταται με αντιπρόσωπό της και, αν απαιτείται, επικουρείται από διερμηνέα. Η αρχή αυτή είναι υπεύθυνη για την εξακρίβωση της ταυτότητας του εξεταζομένου, καθώς και για την τήρηση της νομοθεσίας του κράτους εκτέλεσης. Αν η αρχή εκτέλεσης κρίνει ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης παραβιάζεται η νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης, λαμβάνει αμελλητί τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχιση της εξέτασης, σύμφωνα με αυτή·
β) οι αρμόδιες αρχές του κράτους έκδοσης και του κράτους εκτέλεσης συμφωνούν για τα αναγκαία μέτρα προστασίας του εξεταζομένου·
γ) η εξέταση διενεργείται απευθείας από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης ή υπό την εποπτεία της και σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο·
δ) η αρχή εκτέλεσης μεριμνά ώστε ο εξεταζόμενος να επικουρείται από διερμηνέα, όταν αυτό είναι αναγκαίο και κατόπιν αιτήματος αυτού ή του κράτους έκδοσης·
ε) οι ύποπτοι ή οι κατηγορούμενοι ενημερώνονται πριν από την εξέταση για τα δικονομικά δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης και του κράτους έκδοσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος άρνησης κατάθεσης. Μάρτυρες και πραγματογνώμονες δικαιούνται να επικαλεστούν το δικαίωμα άρνησης κατάθεσης όταν αυτό αναγνωρίζεται από τη νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης ή του κράτους έκδοσης και αφού ενημερωθούν σχετικά.
6. Με την επιφύλαξη των μέτρων της περίπτ. β΄ της προηγούμενης παραγράφου, η αρχή εκτέλεσης συντάσσει εκθέσεις στο τέλος της εξέτασης και τις αποστέλλει στην αρχή έκδοσης. Στις εκθέσεις αυτές αναφέρεται η ημερομηνία και ο τόπος της εξέτασης, η ταυτότητα του εξετασθέντος, η ταυτότητα και η ιδιότητα κάθε άλλου προσώπου που συμμετείχε στην εξέταση στο κράτος εκτέλεσης, κάθε ορκοδοσία και οι τεχνικές συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η εξέταση.
7. Όταν στο έδαφος κράτους μέλους εξετάζεται πρόσωπο το οποίο αρνείται να καταθέσει, ενώ υποχρεούται, ή δεν καταθέτει την αλήθεια, λαμβάνονται αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της εσωτερικής νομοθεσίας, όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση που η εξέτασή του λάμβανε χώρα κατά την προβλεπόμενη εκεί διαδικασία.

  • 5 Μαΐου 2017, 20:10 | Γιαννούλα Τσιλιφίκα Δικηγόρος LLM

    Διαβάζοντας κανείς το άρθρο 26 του νομοσχεδίου (και αντίστοιχο άρθρο 24 της οδηγίας για την ευρωπαική εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις) διαπιστώνει πως δεν αναφέρεται πουθενά η παρουσία συνηγόρου κατά τη διάρκεια εξέτασης με εικονοτηλεδιάσκεψη ή άλλου είδους οπτικοακουστική μετάδοση. Ευχαριστώ.