Άρθρο 10 – Αρμοδιότητα για τη συμπλήρωση της ΕΕΕ (Άρθρο 8 και 9 παρ. 4 Οδηγίας)

1. Η αρμόδια αρχή που εξέδωσε προγενέστερη ΕΕΕ είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη συμπλήρωσή της («συμπληρωματική ΕΕΕ»), σύμφωνα με την ενότητα Δ του υποδείγματος του Παραρτήματος A του παρόντος.
2. Η συμπληρωματική ΕΕΕ πιστοποιείται ως ανωτέρω, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8, αν συντρέχει δε περίπτωση επικύρωσης, σύμφωνα με την περίπτ. γ΄ του άρθρου 3.
3. Η αρχή έκδοσης συνδράμει την εκτέλεση της ΕΕΕ στο κράτος εκτέλεσης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, μπορεί δε να εκδίδει και να διαβιβάζει απευθείας στην αρχή εκτέλεσης συμπληρωματική ΕΕΕ.
4. Η αρχή έκδοσης μπορεί να ζητήσει από μία ή περισσότερες ελληνικές αρχές να συνδράμουν τις αρμόδιες αρχές του κράτους εκτέλεσης κατά την εκτέλεση της ΕΕΕ, υπό τον όρο ότι οι ελληνικές αρχές θα έχουν αρμοδιότητα να συνδράμουν και την εκτέλεση των ερευνητικών μέτρων σε παρόμοια εσωτερική υπόθεση.