Άρθρο 21 – Εμπιστευτικότητα (Άρθρο 19 Οδηγίας)

1. Κατά την εκτέλεση ΕΕΕ, οι αρχές έκδοσης και εκτέλεσης τηρούν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της.
2. Η ελληνική αρχή εκτέλεσης εγγυάται, σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία, την τήρηση της εμπιστευτικότητας για τα πραγματικά περιστατικά και το περιεχόμενο της ΕΕΕ, πέρα από την έκταση που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του ερευνητικού μέτρου. Αν η αρχή εκτέλεσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη σχετική απαίτηση, ενημερώνει πάραυτα την αρχή έκδοσης.
3. Εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη υπόδειξη ή ενημέρωση από την αρχή εκτέλεσης, η ελληνική αρχή έκδοσης, σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο, δεν αποκαλύπτει τα αποδεικτικά στοιχεία και τις πληροφορίες που της παρείχε η αρχή εκτέλεσης, στο μέτρο που η αποκάλυψή τους δεν είναι αναγκαία για τα ερευνητικά μέτρα που περιγράφονται στην ΕΕΕ.
4. Οι τράπεζες δεν αποκαλύπτουν στον ενδιαφερόμενο πελάτη τους ή σε άλλα τρίτα πρόσωπα ότι έχουν διαβιβασθεί πληροφορίες στο κράτος έκδοσης με τα άρθρα 26 και 27, ή ότι διενεργείται έρευνα.