Άρθρο 17 – Λόγοι αναβολής της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης (Άρθρο 15 Οδηγίας)

1.Η αναγνώριση ή εκτέλεση ΕΕΕ μπορεί να αναβληθεί, εφόσον: α) η εκτέλεσή της μπορεί να παραβλάψει διεξαγόμενη ποινική έρευνα ή δίωξη, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει αναγκαίο η αρμόδια αρχή·
β) τα σχετικά αντικείμενα, έγγραφα ή δεδομένα χρησιμοποιούνται ήδη στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας, και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο.
2.Μόλις εκλείψει ο λόγος αναβολής, η αρχή εκτέλεσης εκτελεί αμελλητί την ΕΕΕ και ενημερώνει σχετικά την αρχή έκδοσης με κάθε μέσο που μπορεί να τεκμηριωθεί εγγράφως.