Άρθρο 27 – Εξέταση προσώπου με τηλεφωνική διάσκεψη (Άρθρο 25 Οδηγίας)

1. Αν πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους πρέπει να εξεταστεί ως μάρτυρας ή πραγματογνώμονας από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους και δεν είναι αναγκαία ή δυνατή η αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στο έδαφος του άλλου κράτους, η αρχή έκδοσης εκδίδει ΕΕΕ για την εξέταση του με τηλεφωνική διάσκεψη και αφού προηγουμένως έχουν εξετασθεί άλλα πρόσφορα μέσα.
2. Με την επιφύλαξη αντίθετης συμφωνίας, κατά την εξέταση προσώπου με τηλεφωνική διάσκεψη εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις των παραγράφων 3, 5, 6 και 7 του προηγούμενου άρθρου.