Άρθρο 04 – Πεδίο εφαρμογής της ΕΕΕ (Άρθρο 3 Οδηγίας)

Η ΕΕΕ μπορεί να έχει ως αντικείμενο κάθε ερευνητικό μέτρο, περιλαμβανομένης της λήψης αποδεικτικών στοιχείων τα οποία βρίσκονται ήδη στην κατοχή των αρμόδιων αρχών του κράτους εκτέλεσης. Δεν μπορεί να έχει ως αντικείμενο τη σύσταση κοινής ομάδας έρευνας και τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο αυτής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της Σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Σύμβαση») και στο Κεφάλαιο Δεύτερο (άρθρα 13-24) του ν. 3663/2008 (Α΄ 99) «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EURO−JUST), Κοινές Ομάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις» (Απόφαση-Πλαίσιο 2002/465/ΔΕΥ του Συμβουλίου). Κατ’ εξαίρεση, το κράτος όπου δραστηριοποιείται η κοινή ομάδα έρευνας μπορεί να εκδώσει ΕΕΕ όταν η ομάδα χρειάζεται τη συνδρομή άλλου κράτους μέλους, εκτός εκείνων που συγκροτούν την ομάδα.

  • 5 Μαΐου 2017, 20:52 | Γιαννούλα Τσιλιφίκα Δικηγόρος LLM

    Νομίζω πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό (κυρίως για λόγους νομικής βεβαιότητας) να οριστεί και να εξειδικευτεί η έννοια ‘κάθε ερευνητικό μέτρο’ (‘any investigative measure’)του άρθρου 3 της οδηγίας 2014/41/EU, δηλαδή ποιά ακριβώς μέτρα θα περιλαμβάνει, εκτός απο αυτά που ήδη γνωρίζουμε και τα οποία ανευρίσκονται στο κεφάλαιο IV της οδηγίας.Δυστυχώς η έννοια αυτή δεν διευκρινίζεται ούτε στο ίδιο το κείμενο της οδηγίας για την ευρωπαική εντολή έρευνας.Ευχαριστώ.