Άρθρο 08 – Τύπος και περιεχόμενο της ΕΕΕ (Άρθρο 5 Οδηγίας)

1. Η ΕΕΕ, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος A του παρόντος και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το όνομα, τη διεύθυνση, τους αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, καθώς και, αν υπάρχει, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της δικαστικής αρχής που εξέδωσε ή επικύρωσε την ΕΕΕ·
β) το αντικείμενο και τους λόγους έκδοσης της ΕΕΕ·
γ) τα στοιχεία ταυτότητας και την ιθαγένεια του υπόπτου ή κατηγορουμένου, αν δε αυτός είναι ανήλικος ή ανίκανος προς δικαιοπραξία, τα στοιχεία ταυτότητας και την ιθαγένεια του αντιπροσώπου ή του επιτρόπου του·
δ) περιγραφή της αξιόποινης πράξης που αποτελεί αντικείμενο έρευνας ή διαδικασίας, καθώς και των σχετικών ποινικών διατάξεων που την τυποποιούν·
ε) περιγραφή του ή των αιτούμενων ερευνητικών μέτρων που πρέπει να αναληφθούν και των αποδεικτικών στοιχείων που πρέπει να συγκεντρωθούν.
2. Η ΕΕΕ συμπληρώνεται και υπογράφεται από την αρχή του άρθρου 6, η οποία πιστοποιεί την ακρίβεια και βεβαιώνει την ορθότητα του περιεχομένου της.
3. Η ΕΕΕ μεταφράζεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.