Άρθρο 32 – Άρση απορρήτου τηλεπικοινωνιών με την τεχνική βοήθεια άλλου κράτους μέλους (Άρθρο 30 Οδηγίας)

1. Η αρμόδια αρχή έκδοσης μπορεί να εκδώσει ΕΕΕ για την άρση απορρήτου τηλεπικοινωνιών στο κράτος εκτέλεσης, το οποίο πρέπει να παράσχει την τεχνική βοήθεια.
2. Όταν περισσότερα του ενός κράτη μέλη είναι σε θέση να παράσχουν την απαιτούμενη τεχνική βοήθεια για την άρση απορρήτου τηλεπικοινωνιών, η ΕΕΕ αποστέλλεται μόνο σε ένα εξ αυτών και προτιμάται το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ή θα βρίσκεται ο καθ’ ου η άρση απορρήτου στην ποινική διαδικασία.
3. Η ΕΕΕ της παρ. 1 περιλαμβάνει, επίσης, τα ακόλουθα στοιχεία:
α) πληροφορίες για την εξακρίβωση της ταυτότητας του καθ’ ου η άρση απορρήτου,
β) την επιθυμητή διάρκεια της άρσης απορρήτου τηλεπικοινωνιών και
γ) την παροχή επαρκών τεχνικών δεδομένων και ιδίως των στοιχείων αναγνώρισης και ταυτοποίησης του καθ’ ου η άρση απορρήτου, προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτέλεση της ΕΕΕ.
4. Η αρχή έκδοσης αναφέρει στην ΕΕΕ τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι το αναφερόμενο σε αυτή ερευνητικό μέτρο ενδείκνυται για την συγκεκριμένη ποινική διαδικασία.
5. Εκτός από τους λόγους του άρθρου 13, χωρεί επίσης άρνηση της εκτέλεσης ΕΕΕ της παρ. 1, αν το συγκεκριμένο μέτρο δεν θα επιτρεπόταν σε παρόμοια εσωτερική υπόθεση. Επίσης, η Ελλάδα ως κράτος εκτέλεσης μπορεί να εξαρτήσει τη συγκατάθεσή της από όρους οι οποίοι προβλέπεται να τηρούνται σε παρόμοια εσωτερική υπόθεση.
6. Υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η ΕΕΕ της παρ. 1 μπορεί να εκτελείται:
α) με την άμεση διαβίβαση τηλεπικοινωνιών στο κράτος έκδοσης, ή
β) με την άρση απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, την καταγραφή και τη συνακόλουθη διαβίβαση του υλικού στο κράτος έκδοσης.
Οι αρχές έκδοσης και εκτέλεσης διαβουλεύονται με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας ως προς τον τρόπο και τους όρους διεξαγωγής της άρσης απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με τις περίπτ. α΄ ή β΄ του προηγούμενου εδαφίου.
7. Κατά την έκδοση ΕΕΕ της παρ. 1 ή κατά τη διάρκεια της άρσης απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, η αρχή έκδοσης μπορεί, εφόσον η αρχή εκτέλεσης συναινεί, να ζητήσει τη μεταγραφή, αποκωδικοποίηση ή αποκρυπτογράφηση της καταγραφής, εφόσον συντρέχει ιδιαίτερος προς τούτο λόγος.
8. Οι δαπάνες από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου κατανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 23, εκτός από τις δαπάνες μεταγραφής, αποκωδικοποίησης και αποκρυπτογράφησης των τηλεπικοινωνιών, οι οποίες βαρύνουν το κράτος έκδοσης.