Άρθρο 22 – Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 20 Οδηγίας)

Κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται σύμφωνα με τον ν. 2472/1997 όπως ισχύει.
Η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά περιορίζεται, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ενδιαφερόμενου προσώπου. Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.