Άρθρο 25 – Προσωρινή Μεταγωγή Κρατουμένων στο κράτος εκτέλεσης για την εκτέλεση ερευνητικού μέτρου (Άρθρο 23 Οδηγίας)

1. Η αρχή έκδοσης εκδίδει ΕΕΕ για την προσωρινή μεταγωγή κρατουμένου που κρατείται στο κράτος έκδοσης, με σκοπό την εκτέλεση ερευνητικού μέτρου για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, η οποία καθιστά αναγκαία την παρουσία του στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης.
2. Οι παράγραφοι 2 έως 6 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται και για την προβλεπόμενη στο παρόν προσωρινή μεταγωγή.
3. Οι δαπάνες που θα ανακύψουν από την εφαρμογή του παρόντος ρυθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 23, ενώ οι δαπάνες μεταγωγής του προσώπου από και προς το κράτος έκδοσης βαρύνουν το εν λόγω κράτος.