Άρθρο 23: ΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

Η από τους συνιδιοκτήτες ή από αυτούς που με οποιανδήποτε ιδιότητα κάνουν χρήση των αυτοτελών ιδιοκτησιών, τήρηση των όρων του Κανονισμού, η εκπλήρωση όλων γενικά των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από αυτόν, καθώς και η αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της συνιδιοκτησίας που τυχόν τους βαρύνει από παράβαση των παραπάνω όρων και υποχρεώσεων ή γενικά από υπαιτιότητα τους, εξαναγκάζεται, σε περίπτωση άρνησής τους, δικαστικά από το σύνολο των συνιδιοκτητών από κοινού, οι οποίοι εκπροσωπούνται από το φορέα διαχείρισης που δικαιούται να παρίσταται για λογαριασμό τους σε δικαστήριο, ως ενάγων ή εναγόμενος ή και με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα διαδίκου. Τα ίδια δικαιώματα έχει και κάθε συνιδιοκτήτης που έχει άμεσο έννομο συμφέρον.