Άρθρο 21: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

21.1. Οι συνιδιοκτήτες και ο φορέας διαχείρισης οφείλουν να προσπαθούν διαρκώς ώστε κάθε δραστηριότητα εντός του σύνθετου τουριστικού καταλύματος να γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να συμβάλλει διαρκώς στην αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

21.2. Στο πλαίσιο αυτό υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως με τους εγκεκριμένους για το σύνθετο τουριστικό κατάλυμα περιβαλλοντικούς όρους, την ισχύουσα νομοθεσία και όλες τις σχετικές και ευρέως αποδεκτές ορθές πρακτικές, στοχεύοντας στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και στην πρόληψη της ρύπανσης.

21.3. Μπορεί να ανατίθεται από το φορέα διαχείρισης σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατάλληλης εξειδίκευσης και εμπειρίας, η διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων, ως Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.Τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τον έλεγχο της τήρησης της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας για το περιβάλλον και τη λήψη όλων των αναγκαίων αδειών, την επικοινωνία με εξωτερικούς αρμόδιους φορείς (υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση κτλ) σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα.

  • 27 Δεκεμβρίου 2011, 14:56 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

    Η παρουσία του υπεύθυνου περιβαλλοντικής διαχείρισης θα πρέπει να είναι υποχρεωτική.