Άρθρο 05: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

5.1. Ο φορέας διαχείρισης έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις και αρμοδιότητες:

5.1.1. Να διατηρεί το σύνολο των κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, καθώς και όλων των χώρων του ξενοδοχειακού καταλύματος και του έργου ειδικής τουριστικής υποδομής σε άριστη λειτουργική κατάσταση και σε επίπεδο υψηλό επίπεδο ποιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα κριτήρια του ΕΟΤ σε όλη τη διάρκεια του έτους. Σε περίπτωση που η ιδιοκτήτρια εταιρία έχει τυχόν αναθέσει συμβατικά σε τρίτες εταιρίες υπηρεσίες διαχείρισης (management) των ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή/και των έργων ειδικής τουριστικής υποδομής, η ευθύνη για τους χώρους του ξενοδοχειακού καταλύματος και του έργου ειδικής τουριστικής υποδομής μεταφέρεται στις εταιρίες αυτές, ο φορέας διαχείρισης όμως υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα μέχρι και της λύσης των συμβάσεων διαχείρισης κατ εφαρμογή σχετικού ειδικού όρου ο οποίος υποχρεωτικά θα περιέχεται σε αυτές.
5.1.2. Να προβαίνει σ’ όλες τις απαραίτητες εργασίες καθαριότητας, συντήρησης και επισκευής, με δικό του κατάλληλο προσωπικό ή αναθέτοντας σε διαπιστευμένους τρίτους την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.
5.1.3. Να προσλαμβάνει και να διατηρεί το προσωπικό που είναι απαραίτητο για την πλήρη και προσήκουσα λειτουργία του καταλύματος και να καταβάλλει σε αυτό κάθε ποσό που προβλέπεται και κάθε ποσό ή ενέργεια που οφείλεται εκ μέρους του ως εργοδότη (ενδεικτικά αναφέρονται μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές, παρακρατούμενοι φόροι κλπ.)
5.1.4. Να καταβάλλει το σύνολο των προβλεπόμενων τελών και φόρων υπέρ Δημοσίων ή/και Δημοτικών Οργανισμών ή/και τρίτων, όπως και κάθε άλλο ποσό που σχετίζεται με τη λειτουργία του καταλύματος.
5.1.5. Να προβαίνει σε κάθε είδους ενέργεια για την εύρυθμη λειτουργία του συγκροτήματος και των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων και εγκαταστάσεων.
5.1.6. Να μεριμνά για τη φύλαξη του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών, την αποκομιδή των απορριμμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος.
5.1.7. Να προχωρά στην εκμετάλλευση των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων με τη δυνατότητα προβολής τρίτων επιχειρήσεων.
5.1.8. Να ελέγχει και να εξοφλεί τις κοινόχρηστες δαπάνες, να τις κατανέμει στους συνιδιοκτήτες και να μεριμνά για την έγκαιρη και με κάθε νόμιμο μέσο είσπραξη των αντίστοιχων χρηματικών ποσών κατά τα αναφερόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
5.1.9. Να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί αγωγές και εν γένει κάθε ένδικο μέσο και βοήθημα, εναντίον οιουδήποτε ιδιοκτήτη ή τρίτου για κάθε παράνομη πράξη που υποπίπτει στην αντίληψη του.
5.1.10. Να προστατεύει τα συμφέροντα του καταλύματος και των συνιδιοκτητών, με την απαγόρευση πράξεων και ενεργειών σε ιδιοκτήτες ή τρίτους που μπορούν να προκαλέσουν ενόχληση, κίνδυνο, βλάβη ή ζημιά σε πρόσωπα και πράγματα, ιδίως λόγω ελαττωματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή μη λήψεως των ενδεικνυομένων μέτρων για την πρόληψη κινδύνου, ζημιών κάθε είδους ή οχλήσεων.

5.2. Ο φορέας διαχείρισης διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να ρυθμίζει την κατεύθυνση πεζών και οχημάτων στους χώρους του συγκροτήματος και να μεριμνά για όλα τα ανακύπτοντα προβλήματα κυκλοφορίας. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρμόζεται και εντός του σύνθετου τουριστικού καταλύματος.

5.3. Ο φορέας διαχείρισης δύναται να αναθέτει αντί αμοιβής σε εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα την παροχή μέρους ή όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών.

  • 27 Δεκεμβρίου 2011, 13:41 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

    «και σε επίπεδο υψηλό επίπεδο ποιότητας» Μάλλον ξέφυγε η διατύπωση.

    Υπάρχουν διαπιστευμένες εταιρείες καθαριότητας, επισκευής και συντήρησης ? Προβλέπεται διαδικασία διαπίστευσης τέτοιων εταιρειών?

    Παρ. 5.1.6. Μήπως θα έπρεπε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι στον όρο Προστασία Περιβάλλοντος αναφέροντας σαφώς » Την αποφυγή οιασδήποτε μορφής ρύπανσης περιβάλλοντος» την » Υποχρεωτική ανακύκλωση συσκευασιών, συσσωρευτών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ» την υποχρεωτική «Κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων»

    Παρ. 5.1.10 Θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να αναδιατυπωθεί ώς «… με την απαγόρευση κάθε παράνομης πράξης ή ενέργειας σε ιδιοκτήτες ή τρίτους που μπορούν να προκαλέσουν ενόχληση, κίνδυνο, βλάβη ή ζημιά σε πρόσωπα και πράγματα…» καθώς με την παρούσα διατύπωση ο φορέας θα μπορεί να «απαγορεύσει» πράξεις ή ενέργειες σύμφωνα με τα δικά του μέτρα και σταθμά.