Άρθρο 18: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Αν στη γενική συνέλευση ληφθεί απόφαση, οι συνιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να ασφαλίσουν κατά της φωτιάς την διηρημένη ιδιοκτησία τους για την πραγματική της αξία ή κατά ποσοστό ανάλογα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης και σε μία αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία της εκλογής τους. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάσουν στον εκάστοτε φορέα διαχείριση το σχετικό πιστοποιητικό ή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε περίπτωση που κάποιος συνιδιοκτήτης παραλείψει να ασφαλίσει την διηρημένη ιδιοκτησία του ή να παρουσιάσει το σχετικό πιστοποιητικό ασφαλίσεως ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να προβεί αυτεπάγγελτα στην ασφάλιση της διηρημένης ιδιοκτησίας ο δε ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να καταβάλει τα ασφάλιστρα μέσα σε ένα μήνα το αργότερο από την υπογραφή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής από φωτιά διηρημένης ιδιοκτησίας, ο ιδιοκτήτης της υποχρεούται να δαπανήσει ολόκληρο το ποσό που θα εισπράξει από την ασφαλιστική εταιρία για την επισκευή των ζημιών της ιδιοκτησίας του με προτεραιότητα στην επισκευή των ζημιών που σχετίζονται με τους κοινόχρηστους χώρους του συγκροτήματος (π.χ. εξώθυρα, εξωτερικά κουφώματα κ.λ.π.).