Άρθρο 08: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

8.1. Ζώα: Δεν επιτρέπεται να διαμένουν ζώα δύσοσμα, θορυβώδη και βρώμικα. Ειδικώς επιτρέπονται μικρά κατοικίδια ζώα (γάτες, σκύλοι, ψάρια, ωδικά πτηνά) με την προϋπόθεση, ότι οι ιδιοκτήτες-κύριοι αυτών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τυχόν όχληση ή ζημία, που ήθελαν προκαλέσει και ότι δεν θα περιφέρονται στους κοινόχρηστους χώρους του συγκροτήματος, χωρίς την απαραίτητη συνοδεία του φορέα διαχείρισης ή τρίτου προσώπου επιφορτισμένου με την αρμοδιότητα αυτή, ο οποίος να τα έχει υπό τον άμεσο έλεγχο και επίβλεψη του. Τα περιττώματα των προαναφερομένων κατοικίδιων ζώων θα πρέπει να συλλέγονται άμεσα από τους ιδιοκτήτες τους ή από τρίτο, ο οποίος τα επιβλέπει και τα ελέγχει.

8.2. Επισκευές – συντηρήσεις:

8.2.1 Κάθε συνιδιοκτήτης υποχρεούται να αναφέρει άμεσα στο φορέα διαχείρισης πιθανές βλάβες ή δυσλειτουργίες, που θα υποπέσουν στην αντίληψη του, σε παροχές, σωληνώσεις ή εγκαταστάσεις σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο της ιδιοκτησίας του, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει για την επισκευή τους.

8.2.2 Για οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, η μεταβολή ή επισκευή διηρημένης ιδιοκτησίας, επιτρεπόμενη εκ του νόμου και των διατάξεων του Κανονισμού, ο ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετικό αίτημα στο φορέα διαχείρισης, ο οποίος φροντίζει για την έκδοση των απαιτουμένων αδειών και εγκρίσεων (ΕΟΤ Πολεοδομίας κ.λπ). Η κατασκευή πραγματοποιείται είτε με συνεργεία του φορέα διαχείρισης και δαπάνες του ιδιοκτήτη είτε και με συνεργεία επιλογής του ιδιοκτήτη αλλά με τη συμμετοχή του φορέα διαχείρισης στη διαμόρφωση της σχετικής σύμβασης και την επίβλεψη του έργου. Κάθε τυχόν μεταβολή, μετάθεση ή αντικατάσταση που θίγει οριζόντιο ή κάθετο δίκτυο υποδομών που διέρχεται από την ιδιοκτησία εκτελείται αποκλειστικά από το φορέα διαχείρισης, ο οποίος δικαιούται αμοιβής για την οποιαδήποτε συμμετοχή του στις πιο πάνω διαδικασίες (μελέτη, έκδοση αδειών και εγκρίσεων, επίβλεψη, κατασκευή).

8.2.3. Οποτεδήποτε απαιτείται η εκτέλεση εργασιών επισκευής/αποκατάστασης ή εργασιών συντήρησης, εντός διηρημένης ιδιοκτησίας, ο ιδιοκτήτης της υποχρεούται να επιτρέπει την πρόσβαση, μετά από σχετική ειδοποίηση, σε συνεργεία του φορέα διαχείρισης προς το σκοπό επισκευής ή συντήρησης στον κατά το δυνατό συντομότερο χρόνο και να ανέχεται την εκτέλεση αυτών. Ρητά συμφωνείται ότι η σχετική ειδοποίηση δεν μπορεί να κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη αργότερα από τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των σχετικών εργασιών, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Υποχρεούται, ακόμη, να επιτρέπει στα συνεργεία του φορέα διαχείρισης την είσοδο στην ιδιοκτησία του εφόσον υπάρχει περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως πυρκαγιάς, διαρροής νερού κ.λπ. που εκθέτει σε κίνδυνο το σύνολο ή/και μέρος της ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε μέρος του συγκροτήματος ή ανθρώπινες ζωές ή προκαλεί σημαντική όχληση σε άλλους συνιδιοκτήτες ή πελάτες του συγκροτήματος. Η είσοδος στις παραπάνω περιπτώσεις πραγματικού κινδύνου, ακόμα και με παραβίαση της πόρτας ή παρά τη θέληση των συνιδιοκτητών ή μισθωτών, δεν θεωρείται παραβίαση του οικογενειακού ασύλου.

8.3. Περιβάλλων χώρος – δεντροφύτευση: Στους ιδιοκτήτες των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών (υπαρχουσών ή μελλουσών να ανεγερθούν), θα αντιστοιχούν οριοθετημένοι κήποι που θα είναι κοινόκτητοι, αλλά ιδιόχρηστοι. Εφόσον ο φορέας διαχείρισης έχει με τον κανονισμό αναλάβει την εκτέλεση και συντήρηση των πάσης φύσεως εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και κηποτεχνικών εργασιών (συμπεριλαμβανομένου του ποτίσματος) και η σχετική δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στις κοινόχρηστες δαπάνες, κάθε συνιδιοκτήτης υποχρεούται να απέχει από την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής ή επιχωμάτωσης στον περιβάλλοντα χώρο της ιδιοκτησίας του και να μη μεταβάλει σε καμία περίπτωση την διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων (πλακοστρώσεις, φύτευση, φράχτες κλπ.). Για την εκτέλεση τέτοιων εργασιών, στην περίπτωση που δεν τις έχει αναλάβει ο φορέας διαχείρισης και εφόσον οι εργασίες αυτές επηρεάζουν την εμφάνιση και τη λειτουργία του συγκροτήματος ο συνιδιοκτήτης οφείλει να λάβει την προηγούμενη έγκριση του φορέα διαχείρισης και να τηρήσει όλους τους κανονισμούς. Στους κήπους αυτούς απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβολή των βασικών κηπουρικών φυτεύσεων (π.χ. χλοοτάπητας, βασικά δένδρα και θάμνοι, φυτά διαχωρισμού ορίων χρήσεως ιδιοκτησιών κτλ), οι οποίες είναι αναγκαίες για να προσδώσουν στους ιδιόχρηστους κήπους όψη περίπου ομοειδή προς τους λοιπούς χώρους πρασίνου του συγκροτήματος. Ειδικά ορίζεται, ότι η υπαίθρια ψησταριά που τυχόν θα εγκατασταθεί θα πρέπει να έχει μικρές διαστάσεις και όγκο και θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ασφαλή και μη επικίνδυνα υλικά, ο δε ιδιοκτήτης θα είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθή απαγωγή των αερίων και οσμών από τη χρήση της υπαίθριας ψησταριάς, ώστε να αποτρέπεται η ενόχληση ή ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή η πρόκληση ζημιών εν γένει, τόσο εις βάρος των λοιπών ιδιοκτησιών του συγκροτήματος, όσο και των όμορων αυτών ιδιοκτησιών.

8.4. Τηλεφωνική εγκατάσταση: Η εγκατάσταση τηλεφωνικών γραμμών, αλλά και κάθε είδους τηλεφωνικών κέντρων και κέντρων επικοινωνίας, θα πρέπει να γίνεται μόνο από το εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό που έχει ορίσει ο φορέας διαχείρισης.

8.5. Πινακίδες – επιγραφές: Καμία διαφημιστική πινακίδα, πίνακας ανακοινώσεων, επιγραφή ή σήμα δεν μπορεί να τοποθετηθεί επί διηρημένης ιδιοκτησίας ή επί των κοινόχρηστων χώρων του καταλύματος, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του φορέα διαχείρισης. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν πινακίδες, που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να είναι ομοιόμορφες για το σύνολο του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και θα υποδεικνύονται από το φορέα διαχείρισης.

8.6. Στερεά απορρίμματα – λύματα: Απαγορεύεται η ρήψη στους αποχετευτικούς αγωγούς κάθε διηρημένης ιδιοκτησίας (νεροχύτη, αποχωρητηρίου κλπ.) αντικειμένων (στερεών σωμάτων, υφασμάτων κλπ.) και σκουπιδιών που μπορούν να δημιουργήσουν εμφράξεις, μολύνσεις ή ζημιές. Η σχετική παράβαση θα έχει ως συνέπεια την πλήρη αποζημίωση εκ μέρους του υπαιτίου όλων των συνιδιοκτητών που υπέστησαν βλάβη. Γενικά, απαγορεύεται η απόρριψη υγρών, στερεών και οποιουδήποτε άλλου είδους αποβλήτων στους κοινόχρηστους χώρους του συγκροτήματος. Η αποκομιδή των στερών απορριμμάτων θα γίνεται με μέριμνα του φορέα διαχείρισης η δε σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους συνιδιοκτήτες ανάλογα με τα οικεία ποσοστά τους.
Τυχόν διαχωρισμός των απορριμμάτων π.χ. ξηρά, υάλινα, αλουμίνια, χάρτινα κλπ. θα πραγματοποιείται από τον Ιδιοκτήτη/Μισθωτή/ΕΕΠ, σύμφωνα με τις υποδείξεις του φορέα διαχείρισης. Απαγορεύεται η αποτέφρωση των απορριμμάτων μέσα ή έξω από το χώρο του Συγκροτήματος, καθώς επίσης και η, έστω, προσωρινή τοποθέτησή τους στην είσοδο των διακεκριμένων ιδιοκτησιών.

8.7. Στάθμευση: Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να σταθμεύει τόσο τα δικά του αυτοκίνητα, τις μοτοσυκλέτες ή/και τα ποδήλατά του, όσο και των επισκεπτών αυτού, αποκλειστικά και μόνο εντός των ενδεδειγμένων προς τούτο χώρων στάθμευσης. Ρητά αναφέρεται ότι στην έννοια των αυτοκινήτων δεν περιλαμβάνονται τα τροχόσπιτα και τα κάθε είδους ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ κλπ.) Οι χώροι στάθμευσης που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο των κατοικιών, καθώς και οι υπαίθριοι χώροι στάθμευσης που ανήκουν στην αποκλειστική χρήση των ιδιοκτητών προορίζονται αποκλειστικά για τη στάθμευση αυτοκινήτων και δικύκλων των ιδιοκτητών κατοικιών του Συγκροτήματος ή των ενοίκων τους,

8.8. Κατασκευές στα δώματα: Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων και ατομικών κεραιών τηλεοράσεως στις στέγες ή τα οριζόντια δώματα των κατοικιών. Αντλίες θερμότητας ή συμπιεστές των τυχόν προβλεπομένων κλιματιστικών συσκευών των διακεκριμένων ιδιοκτησιών θα τοποθετούνται στις ειδικά προβλεπόμενες από το φορέα διαχείρισης θέσεις. Σε περίπτωση που κάποιοι από τους ενοίκους επιθυμούν την τοποθέτηση δορυφορικής κεραίας, θα απευθύνονται στο φορέα διαχείρισης, ο οποίος θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για να αποφασίσει.

8.9. Τμηματική εκτέλεση εργασιών: Επειδή η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής μπορεί να γίνεται τμηματικά και σε φάσεις, όλοι οι συνιδιοκτήτες αποδέχονται ότι από τους κοινόχρηστους χώρους του συγκροτήματος θα διέρχονται τα απαραίτητα οχήματα, φορτηγά και συνεργεία για την εκτέλεση των σχετικών κατασκευαστικών εργασιών. Ο φορέας διαχείρισης θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιείται η όχληση που θα προκαλείται από την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. Σε κάθε περίπτωση ο φορέας διαχείρισης οφείλει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας, προστασίας, κοινής ησυχίας, όπως νόμος ορίζει.

 • 27 Δεκεμβρίου 2011, 13:27 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  παρ. 8.1 Ίσως πρέπει να αναφερθούν και τα «επικίνδυνα ζώα» (βλ. ερπετά, έντομα, άγρια σκυλιά κλπ) που παρόλο που είναι «μικρά» ζώα ενέχουν κίνδυνο για τους χρήστες-ενοίκους.

  παρ. 8.3 Θα πρέπει από την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου να προβλέπεται η ποικιλία των δυνάμενων να φυτευθούν δέντρων και φυτών, προκειμένου να αποφευχθεί η αλλαγή στην ποικιλία των ειδών φυτών, ή η εισαγωγή νέων ειδών και πιθανή παρεμπόδιση της φυσιολογικής ανανέωσης των υφιστάμενων ειδών.

  παρ. 8.6 Επιμένω και θεωρώ απαραίτητη την «υποχρεωτική ανακύκλωση» με ποινές σε περίπτωση παραβάσεων.

  παρ. 8.8 Όπως πολύ σωστά επισημαίνεται στο σχόλιο του Κου ΑΡΕΤΑΚΗ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης, θα πρέπει να επισημανθεί η αναγκαιότητα παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης με παραγωγή από Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ποσοστό > 60% σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό τότε μάλλον θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης.

 • Στην παρ. 8 του άρθρου 8 , στον πρώτο στοίχο μετά τη λέξη θερμοσιφώνων να προστεθεί «φωτοβολταικών στοιχείων».
  Στο τέλος της όλης παραγράφου να τεθεί: Σε κάθε περίπτωση ο φορέας διαχειρισης είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπηρεσίες δικτυακής τηλεόρασης («cable tv») και διασύνδεσης με ένα τουλάχιστον δορυφορικά εκπέμπον κανάλι τηλεόροασης, της χώρας προέλευσης εκάστου επιμέρους οροφοκτήτου και τα κυριότερα από τα παγκοσμίως γνωστά δίκτυα τηλεόρασης.

 • Η συντόμευση΅ΕΕΠ δεν απαντάται πουθενά στο όλο σχέδιο για να ξέρομε περί τίνος πρόκειται (να μπεί μπροστά στους ορισμούς) .