Άρθρο 01: ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. Σύνθετα τουριστικά καταλύματα: Τα τουριστικά καταλύματα της περιπτώσεως Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του 4002/2011.

1.2. Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής: Οι τουριστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, καθώς και οι επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στην ως άνω κατηγορία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ Α’ 187), οι οποίες κατά τις διατάξεις της περίπτωσης Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011, αποτελούν συστατικό στοιχείο των συνθέτων τουριστικών καταλυμάτων.

1.3. Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες: Οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 1Β του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, οι οποίες κατά τις διατάξεις της περίπτωσης Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011, αποτελούν συστατικό στοιχείο των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. Οι ως άνω τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011, να αποτελούν αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες κατά τις διατάξεις του ν. 3741/1929 και του ν.δ. 1024/1971, να μεταβιβάζονται κατά κυριότητα και να συστήνονται επί αυτών εμπράγματα δικαιώματα, καθώς και να αποτελούν αντικείμενο μακροχρόνιας εκμίσθωσης.

1.4. Φορέας Διαχείρισης και Λειτουργίας: Φορέας διαχείρισης και λειτουργίας (εφεξής «φορέας διαχείρισης»), αρμόδιος και υπεύθυνος για τη διαχείριση και την καλή λειτουργία του σύνθετου τουριστικού καταλύματος είναι η ιδιοκτήτρια εταιρία, ή όποιος, δια του κανονισμού συνιδιοκτησίας και λειτουργίας τυχόν αποκτήσει τη διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, καθώς και την εποπτεία και την άσκηση ελέγχου επί των εντός αυτού επί μέρους αυ¬τοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών.