Άρθρο 07: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

7.1. Αντικείμενο της κυριότητας κάθε συνιδιοκτήτη είναι η διηρημένη ιδιοκτησία του, με τα προσαυξήματα, παραρτήματα και εγκαταστάσεις της και η αναλογία της εξ αδιαιρέτου στα κοινόκτητα, κοινόχρηστα, χώρους, έργα, μέρη, πράγματα και εγκαταστάσεις του όλου ακινήτου.

7.2. Η από οποιαδήποτε αιτία κτήση, μεταβίβαση ή απώλεια της κυριότητας των αυτοτελών ιδιοκτησιών του καθώς και η άσκηση του δικαιώματος της κυριότητας ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, του ν. 3741/1929 «περί της κατ’ ορόφους ιδιοκτησίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, του ν. 4002/2011 και του παρόντος Κανονισμού, του οποίου οι διατάξεις είναι ειδικότερες και υπερισχύουν, εκτός εάν είναι αντίθετες σε κανόνες της δημόσιας τάξης.

7.3. Κάθε ιδιοκτήτης διηρημένης ιδιοκτησίας δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα που έχει από το νόμο και τον παρόντα Κανονισμό, ήτοι να κατοικεί ο ίδιος ή να την εκμισθώνει ή να παραχωρεί με οποιονδήποτε νόμιμο και σύμφωνο με τον Κανονισμό τρόπο τη χρήση της σε τρίτο μόνο ως κατοικία, απαγορευόμενης ρητά οποιασδήποτε άλλης χρήσης.

7.4. Απαγορεύεται από τον ιδιοκτήτη διηρημένης η για οποιονδήποτε λόγο διαίρεση ή κατάτμηση της ιδιοκτησίας του, καθώς και η εν ζωή ή αιτία θανάτου μεταβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή, μέρους της ιδιοκτησίας του, ακόμα κι’ αν από την κατασκευή της είναι χωρισμένη. Επιτρέπεται μόνο η μεταβίβαση ολόκληρης της αυτοτελούς ιδιοκτησίας ή ποσοστού της εξ αδιαιρέτου. Οι συγκύριοι διηρημένης ιδιοκτησίας δεν έχουν δικαίωμα διαχωρισμού της με τρόπο που θα δημιουργηθούν από το διαχωρισμό περισσότερες οριζόντιες ιδιοκτησίες. Ο κύριος διηρημένης ιδιοκτησίας έχει ως προς αυτή και τα παραρτήματά της όλα τα δικαιώματα, προσωπικά ή εμπράγματα, που ανήκουν στον αποκλειστικό κύριο, νομέα και κάτοχο ακινήτου, εφόσον η άσκησή τους δεν παραβαίνει το νόμο και τον παρόντα Κανονισμό, δεν εμποδίζει την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων των άλλων ιδιοκτητών και δεν θίγει την ασφάλεια και την εμφάνιση γενικά των ιδιοκτησιών.

7.5. Κάθε συνιδιοκτήτης υποχρεούται:

7.5.1. Να μην θίγει ή/και να προσβάλλει τα δικαιώματα και την αδιατάρακτη άσκηση του δικαιώματος των άλλων συνιδιοκτητών και των φιλοξενουμένων αυτών, καθώς και των λοιπών πελατών του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, αναφορικά τόσο με το σύνολο των μισθίων όσο και με το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων του συγκροτήματος. Γενικά, η χρήση των διηρημένων ιδιοκτησιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα το υψηλό επίπεδο του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και τις αυξημένες απαιτήσεις με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις ησυχίας, ευπρέπειας, καθαριότητας, καλαισθησίας κλπ.

7.5.2 Να διατηρεί τη διηρημένη ιδιοκτησία του, τον περιβάλλοντα χώρο και το σύνολο των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του σε άριστη κατάσταση.

7.5.3. Να τηρεί απαρέγκλιτα τους ισχύοντες υγειονομικούς κανονισμούς.

7.5.4. Να ενημερώνει άμεσα το φορέα διαχείρισης αναφορικά με κάθε αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας του, και των λοιπών στοιχείων επικοινωνίας μαζί του.

7.5.5. Να γνωστοποιεί τα ονόματα των διαμενόντων εντός της ιδιοκτησίας του ώστε να καταγράφονται στο βιβλίο πόρτας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, ως νόμος ορίζει.

7.5.6. Να μεταχειρίζεται τις υποδομές του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, αλλά και όλους τους κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις, τηρώντας την πρέπουσα συμπεριφορά, ως προς τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες και πελάτες του καταλύματος.

7.5.7. Να συμμορφώνεται με τις αστυνομικές διατάξεις και ειδικότερα εκείνες που αφορούν την καθαριότητα, την ησυχία των ενοίκων, την προστασία της κοινωνικής και ηθικής τάξης.

7.5.8. Να τηρεί πιστά τις ώρες κοινής ησυχίας και σε κάθε περίπτωση να μην προκαλεί υπερβολικό ή μη συνήθη θόρυβο ή να προβαίνει σε κάθε είδους εργασία ή/και να ενοχλεί, με οποιοδήποτε τρόπο ή/και μέσο, τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες, μισθωτές και πελάτες.

7.6. Απαγορεύεται σε ιδιοκτήτη διηρημένης ιδιοκτησίας ή σε ένοικο να αποθηκεύει σε αυτή εύφλεκτα, δύσοσμα και βαρέα πράγματα που επηρεάζουν την ασφάλεια, τη στατική ερπάρκεια της ιδιοκτησίας και την εμφάνισή της, καθώς και η εγκατάσταση οποιουδήποτε μηχανήματος ή εργαλείου που προκαλεί ενοχλητικό θόρυβο, κραδασμούς, εξατμίσεις ή αναθυμιάσεις που βλάπτουν ή ενοχλούν τους άλλους συνιδιοκτήτες ή ενοίκους. Επίσης να μην αποθηκεύει εύφλεκτα υλικά, τόσο εντός της ιδιοκτησίας του όσο και εντός των κοινόχρηστων χώρων του σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Επιπλέον, στους χώρους στάθμευσης δεν θα πρέπει να φυλάσσεται βενζίνη και κάθε άλλους είδους εύφλεκτο υλικό ή/και καύσιμο, πέραν της ποσότητας, που προβλέπεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

  • 27 Δεκεμβρίου 2011, 13:17 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

    παρ. 7.6: Θα πρέπει να γίνει σαφέστερη η διάταξη ώς προς ποιές ουσίες χαρακτηρίζονται «δύσοσμες» ή «βαριές». Θα πρέπει επίσης να γίνει αναφορά σε στάθμη θορύβου καθώς ο «ενοχλητικός θόρυβος» διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θα πρέπει επίσης να γίνει αναφορά στην αποθήκευση εύφλεκτων υγρών σε μικρές ποσότητες για προσωπική χρήση (βλ. οινόπνευμα στο φαρμακείο, ή βενζίνη για καθαρισμό ρούχων κλπ).

    Υπάρχει μέριμνα για τις ψησταριές – μπάρμπεκιου που παράγουν αναθυμιάσεις πιθανόν ενοχλητικές?