Άρθρο 19: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

19.1. Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να διατηρεί συνέχεια και χωρίς διακοπή ασφαλισμένους τους κοινοκτήτους και κοινοχρήστους χώρους, εγκαταστάσεις και πράγματα του συγκροτήματος σε μια αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία που έχει την έδρα της στην Ελλάδα, της προτίμησής του, από κινδύνους πυρκαγιάς, για ποσό ίσο με την πραγματική αξία τους. Τη σύμβαση ασφάλισης υπογράφει ο φορέας διαχείρισης εξ ονόματος και για λογαριασμό όλων των συνιδιοκτητών, στην οποία σύμβαση δηλώνεται η συμμετοχή του καθένα από τους συνιδιοκτήτες στην ασφάλιση. Η δαπάνη της ασφάλισης κατανέμεται μεταξύ των συνιδιοκτητών κατά την αναλογία τους στις κοινόχρηστες δαπάνες.

19.2. Η γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των ψήφων, μπορεί ν’ αποφασίσει και την γι’ άλλους κινδύνους ασφάλιση των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων του καταλύματος.

  • Στο τέλος του ΄πρώτου εδαφίου της πρώτης παραγράφου μετά τις λέξεις «αξία τους» να τεθεί : …» η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της «αντικειμενικής», όπως κάθε φορά προσδιορίζεται απο την αρμόδια οικονομική υπηρεσία .