Άρθρο 06: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

6.1. Για κάθε άλλο θέμα που δεν εμπίπτει στις παραπάνω αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης ή ρητά ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, αποφασίζει η γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών, στην οποία δικαιούται να μετέχει κάθε συνιδιοκτήτης, αυτοπροσώπως ή με ειδικό αντιπρόσωπό του, με έγγραφη εξουσιοδότηση. Ο αριθμός των ψήφων κάθε συνιδιοκτήτη αναφέρεται στον πίνακα του υπογράφοντος μηχανικού, που επισυνάπτεται στον Κανονισμό.

6.2. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει και έγκυρα αποφασίζει αν είναι παρόντες σ’ αυτήν ή εκπροσωπούνται συνιδιοκτήτες που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνολικού αριθμού των ψήφων. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση συνεδριάζει χωρίς άλλη πρόσκληση την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και κατά τον ίδιο χρόνο. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση για ύπαρξη απαρτίας δεν απαιτείται η παρουσία ορισμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο νόμος ή ο παρών Κανονισμός.

6.3. Η τακτική γενική συνέλευση συνέρχεται σε τακτή ημέρα και ώρα που ορίζει ο φορέας διαχείρισης κατά μήνα …….. κάθε χρόνο, μετά από πρόσκλησή του που κοινοποιείται στους συνιδιοκτήτες είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση ιδιόχειρα σ’ αυτούς της πρόσκλησης, στην οποία αναγράφονται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης καθώς και της επαναληπτικής της, σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας και τα προς συζήτηση θέματα.

6.4. Έκτακτα συγκαλείται η γενική συνέλευση οποτεδήποτε, είτε με πρόσκληση του φορέα διαχείρισης είτε με πρόσκληση συνιδιοκτητών που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του συνολικού αριθμού των ψήφων της συνιδιοκτησίας. H πρόσκληση αυτή πρέπει να κοινοποιηθεί στους συνιδιοκτήτες και το φορέα διαχείρισης πριν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες ή με συστημένη επιστολή ή με την παράδοσή της σ’ αυτούς ή να τοιχοκολληθεί στην κεντρική είσοδο του καταλύματος και να περιέχει τα προς συζήτηση θέματα.

6.5. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία του μισού αριθμού και μιας ακόμη των ψήφων των παρόντων συνιδιοκτητών εκτός αν κατά το νόμο ή τον Κανονισμό χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία. Ειδικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε διαφορετική κατανομή των ψήφων, τροποποίηση των ποσοστών στα κοινόκτητα και σε κάθε είδους δαπάνες καθώς και στην τροποποίηση των δικαιωμάτων των διαφόρων συνιδιοκτητών, για να πάρει απόφαση η γενική συνέλευση χρειάζεται παμψηφία, δηλαδή συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών.

6.6. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών το οποίο υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες που παρευρέθηκαν.

6.7. Στη γενική συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν και ένοικοι του συγκροτήματος χωρίς ψήφο.