Άρθρο 09: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ιδιοκτήτη διηρημένης ιδιοκτησίας που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό εξακολουθούν να υφίστανται και πρέπει να εξακολουθούν να τηρούνται στο ακέραιο και σε κάθε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν χρησιμοποιείται η ιδιοκτησία. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ιδιοκτήτης ή ο ένοικος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της συμμετοχής του στις κοινές δαπάνες, όπως αυτές ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό. Αντιστοίχως, στις περιπτώσεις μη χρησιμοποίησης της διηρημένης ιδιοκτησίας από τον ιδιοκτήτη ή ένοικο, δεν επέρχεται στέρηση οποιουδήποτε δικαιώματος πηγάζοντος από το νόμο και τον παρόντα Κανονισμό.